Algemene voorwaarden

Esther Steinebach

Versie 01-11-2022

Esther Steinebach -<br />
Speelgroep, training en coaching

 

Artikel 1. Definities en algemeen

​In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: ‘voorwaarden’) wordt verstaan onder:

 1. Esther Steinebach: de eenmanszaak ‘Esther Steinebach’, gevestigd te Hoogezand.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die aan Esther Steinebach opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
 3. Consument: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die aan Esther Steinebach opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
 4. Wederpartij: Zowel Opdrachtgever als Consument
 5. Partijen: Esther Steinebach en Wederpartij tezamen.
 6. Cliënt: De kinderen die meedoen in de speelgroep,alsmede de verzorgers van het kind.
 7. Diensten: Speelgroepen, oudercoaching, pedagogisch coaching/pedagogische training kdv en bso voorstellingen, gezinsbegeleiding.
 8. Bijeenkomst: Bijscholing, intervisie, vergadering, trainingen en lezingen voor professionals die met kinderen werken, alsmede ouderavonden.
 1. Afwijken van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
 2. Indien één of meer van de bepalingen in de voorwaarden nietig zijn of door rechtelijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.
 3. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

 

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. ​Alle offertes van Esther Steinebach zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na offertedatum.
 2. Alle in de offerte vermelde prijzen zijn voor de Opdrachtgever/ Consumenten exclusief btw.
 3. De overeenkomst met de Consument komt tot stand, op het moment dat de Consument het inschrijfformulier volledig heeft ingevuld en verstuurd, deze door Esther Steinebach ontvangen is en dit door Esther Steinebach per e-mail is bevestigd. Zolang de ontvangst van het inschrijfformulier niet door Esther Steinebach is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 4. De overeenkomst met de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Esther Steinebach de door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte/opdrachtbevestiging, retour heeft ontvangen.
 5. De overeenkomst wordt aangedaan voor het verrichten van een bepaalde Dienst, welke Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

Artikel 3. Uitvoering overeenkomst

 1. Wederpartij dient tijdig alle gegevens te overleggen, waarvan Esther Steinebach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Coachopdrachten dienen uiterlijk 3 dagen voor de sessie te worden ingeleverd.
 2. Wanneer de gegevens uit het vorige lid niet tijdig zijn verstrekt aan Esther Steinebach, heeft Esther Steinebach het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorten. Eventuele extra kosten die uit deze vertraging voortvloeien worden bij de Wederpartij in rekening gebracht.
 3. Esther Steinebach zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle overeenkomsten tussen Partijen zien op een inspanningsverplichting, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaat zijn overeengekomen en dit resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.
 4. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, of die anderszins ten gunste van de Wederpartij zijn gesteld, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 5. Indien Esther Steinebach op locatie van Wederpartij of Derden werkzaamheden verricht, draagt de Wederpartij of de Derde zorg voor een geschikte ruimte, die voldoet aan de wettelijk gestelde normen. Wederpartij dient zorg te dragen voor alle faciliteiten die naar het oordeel van Esther Steinebach noodzakelijk zijn.
 6. De overeenkomst ziet uitdrukkelijk niet op het geven van medische adviezen van Esther Steinebach. Enig advies van Esther Steinebach mag niet op een dergelijke manier worden opgevat.

Artikel 4. Geheimhouding

 1. Esther Steinebach en Wederpartij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden, tenzij uitdrukkelijk door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor de zover wettelijke of beroepsregels Esther Steinebach een informatieplicht opleggen.
 4. Gesprekken, sessies, en andere contacten die tussen Esther Steinebach en Wederpartij plaatsvinden, zijn strikt vertrouwelijk. Noch Esther Steinebach, noch de Wederpartij is verplicht enige informatie voort komend uit deze contacten te overleggen met derden. Voortgaande leidt slechts uitzondering indien Esther Steinebach kennis of het vermoeden heeft dat sprake is van een situatie die een acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor leven of gezondheid van de Cliënt.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst

 1. ​Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Esther Steinebach zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van de vergoeding tot gevolg heeft.

Artikel 6. Vergoeding en Betaling

 1. De vergoeding van Esther Steinebach wordt berekend op basis van een uurtarief, met als kleinste tijdseenheid 60 minuten, of op grond van een vast tarief
 2. Esther Steinebach is gerechtigd een reiskostenvergoeding in rekening te brengen, middels nacalculatie.
 3. Esther Steinebach is gerechtigd (gehele) vooruitbetaling van de vergoeding van de Wederpart ij te verlangen.
 4. Esther Steinebach is te allen tijde gerechtigd in termijnen te factureren.
 5. Betaling door de Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.
 6. Betaling door de Consument dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.
 7. Betaling door de Wederpartij dient te geschieden door overboeking op een door Esther Steinebach aan te geven IBAN nummer.
 8. Indien Wederpartij niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van verzuim van Wederpartij is Esther Steinebach gerechtigd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening brengen, lopend van verzuimdatum tot aan de dag van de algehele voldoening.
 9. Indien Opdrachtgever te kortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtigen jegens Esther Steinebach komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 45,–.
 10. Indien de Consument tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Esther Steinebach, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van de Consument, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal:

Over de eerste € 2.500,– 15% bedragen
Over de volgende € 2.500,– 10% bedragen
Over de volgende € 5000,– 5% bedragen
Over de volgende €190.000,– 1% bedragen
Over het meerdere 0,5% met een maximum €6.775,– bedragen

Esther Steinebach is gerechtigd een minimum van €40,– en een maximum van €6.775,– aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 1. Wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting en / of verrekening van zijn verplichtingen jegens Esther Steinebach.
 2. Door de Wederpartij betaalde bedragen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verontschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al geeft Wederpartij aan dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 7. Klachten

 1. ​Klachten over de dienstverlening dienen door de Opdrachtgever, op straffe van verval binnen 14 dagen na afloop van de dienstverlening, schriftelijk bij Esther Steinebach gemeld te worden. Voor de Consument geldt een termijn van 60 dagen.
 2. Klachten over de factuur dienen door de Opdrachtgever, op straffe van verval, binnen 14 dagen na factuurdatum, schriftelijk bij Esther Steinebach gemeld worden. Voor de Consument geldt een termijn van 30 dagen.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal Esther Steinebach alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Wederpartij tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. ​Esther Steinebach is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Esther Steinebach.
 2. Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Esther Steinebach in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Esther Steinebach bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.
 3. Wanneer Esther Steinebach is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
 4. De totale vergoeding van Esther Steinebach aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan €500,-.
 5. Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Esther Steinebach uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 9 Overmacht

 1. ​Indien Esther Steinebach haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Esther Steinebach alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent inde wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Esther Steinebach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Esther Steinebach niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de overeenkomst uitvoert en / of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder Partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Esther Steinebach bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 10. Intellectueel Eigendom

 1. ​Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst en / of ter beschikking gestelde zaken zoals onder andere, maar niet uitsluitend, cursusmateriaal, readers, documentatie, rapporten, coaching materiaal, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Esther Steinebach.

Artikel 11. Bijeenkomst

 1. De Bijeenkomst is niet op naam en bij verhindering mag Opdrachtgever een vervanger naar de Bijeenkomst sturen. Opdrachtgever dient dit zo snel mogelijk schriftelijk te melden bij Esther Steinebach.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever is het moglijk om de Bijeenkomst naar een andere datum en / of tijdstip te verplaatsen, tot 14 werkdagen voor aanvraag van de Bijeenkomst. De kosten van deze verplaatsing worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Esther Steinebach behoudt zich het recht voor om een Bijeenkomst te annuleren bij: ziekte, onvoldoende belangstelling, overmacht en / of het programma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Wanneer een Bijeenkomst wordt geannuleerd door Esther Steinebach, krijgt Opdrachtgever het volledige bedrag dat betaald is voor de betreffende Bijeenkomst retour of wordt in overleg met Opdrachtgever een alternatieve datum gepland.
 4. Betaling van de factuur voor de Bijeenkomst door Opdrachtgever dient, in afwijking van artikel 6.5, plaats te vinden 14 dagen na factuurdatum.
 5. Annulering door de Opdrachtgever van de Bijeenkomst is slechts mogelijk door wanneer dit schriftelijk en tijdig wordt gemeld aan Esther Steinebach. De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:
  • Tijdstip van annulering en Kosten voor Opdrachtgever
  • Minder dan 48 uur voor aanvang Bijeenkomst à 100% van de overeengekomen vergoeding
  • 48 tot 72 uur voor aanvang van de Bijeenkomst à 50% van de overeengekomen vergoeding
  • Meer dan 72 uur voor aanvang van de Bijeenkomst à 25% van de overeengekomen vergoeding
 1. In afwachting van vorig lid, is Opdrachtgever geen annuleringskosten verschuldigd, wanneer Opdrachtgever en Esther Steinebach een nieuwe datum voor de Bijeenkomst schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 12. Speelgroepen, ouder coaching, pedagogisch coaching, pedagogische training, voorstellingen

 1. ​Deelname aan speelgroepen, ouder coaching, bezielings/loopbaancoaching , pedagogisch coaching, pedagogische trainingen en voorstellingen (hierna te noemen ‘Cursus ‘) is op naam. Bij verhindering dient Wederpartij dit zo spoedig mogelijk, schriftelijk te melden bij Esther Steinebach.
 2. Esther Steinebach behoudt zich het recht voor om een Cursus te annuleren bij: ziekte, onvoeldoende belangstelling en / of overmacht. Wanneer een Cursus wordt geannuleerd door Esther Steinebach, krijgt Wederpartij het volledige bedrag dat betaald is voor de betreffende Cursus retour of wordt in overleg met Wederpartij een alternatieve datum gepland.
 3. Betaling van de factuur voor de Cursus door de Wederpartij dient, in afwijking van artikel 6.6, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk twee dagen voor het begin van de Cursus.
 4. Annulering door de wederpartij van deelname aan een Cursus is slechts mogelijk wanneer dit tijdig en schriftelijk wordt gemeld aan Esther Steinebach. De volgende annuleringsvoorwaarden zijn dan van toepassing:
  • Tijdstip van annulering en Kosten van de Wederpartij
  • Minder dan 48 uur voor aanvang Cursus à 100% van de overeengekomen vergoeding
  • 48 tot 72 uur voor de aanvang van de Cursus à 50% van de overeengekomen vergoeding
  • Meer dan 72 uur voor de aanvang van de Cursus à 25% van de overeengekomen vergoeding
 1. In afwijking van het vorig lid, is Wederpartij geen annuleringskosten verschuldigd, wanneer Wederpartij en Esther Steinebach een nieuwe datum voor de Cursus schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 13. Opschorting en Ontbinding

​Indien:

 1. Wederpartij in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot een Overeenkomst;
 2. Aannemelijk is dat Wederpartij niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting jegens Esther Steinebach zal (kunnen) voldoen.
 3. Wederpartij in staat van faillissemnet verkeerd, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Wederpartij van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is.

 Heeft Esther Steinebach het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Partijen bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.​

 1. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. Tevens is Esther Steinebach bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 3. Alle eventuele verplichtingen van Wederpartij jegens Esther Steinebach worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
 4. Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is Esther Steinebach gerechtigd om van Wederpartij vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Wederpartij en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Esther Steinebach gederfde inkomen, te vorderen.

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. ​Op elke overeenkomst tussen Esther Steinebach en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Esther Steinebach van naam, rechtsvorm en / of eigenaar verandert.
 3. Esther Steinebach is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Esther Steinebach zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens Wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 4. De rechter van Arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige overeenkomst.
 5. Deze voorwaarden treden in werking op 01-11-2022.